Søk nå

Personvern

Informasjonskapsler

Når du sender inn en søknad til oss vil søknadsinformasjonen din bli lagret i Webflow, før det sendes i en e-post til oss via Zapier. Søknadene i WebFlow kan eksporteres ut i et eget Excel- dokument.zapi

Personvernerklæring

 

Bibelskolen Bildøy Bergen AS (org.nr. 989 071 483), ved daglig leder, er ansvarlig for lagring og behandling av Personopplysninger i virksomheten (heretter Skolen).

 

Skolen er Behandlingsansvarlig for

·       Skolens elever og pårørende.

·       Ansatte og konsulenter.

·       Kontaktpersoner hos leverandører, kunder, leietakere og andre eksterne parter.

 

Har du spørsmål om personvern på Skolen kan du kontakte skolens administrasjon på e-post: post@bildoybibelskole.no eller tlf: 56 316 316.

 

Definisjoner

Person er en identifiserbar fysisk person, for eksempel en elev, ansatt eller kontaktperson.

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte er knyttet til en Person.

Behandlingsansvarlig er den som definerer formålet for behandlingen av Personopplysningene og som behandler og lagrer Personopplysningene.

EnDatabehandler behandler Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert av en Databehandleravtale mellom Behandlingsansvarlig og Databehandleren.

 

Personopplysninger som behandles og lagres er:

·       Alminnelige Personopplysninger som navn, alder, ol.

·       Kontaktdetaljer som adresse, e-post, telefonnummer, ol.

·       Særlige kategorier Personopplysninger som helseopplysninger ol.

·       Vurderinger av elever, slik somunderveisvurderinger og vitnemål.

·       Ansattopplysninger knyttet til personalmappe, lønn, skatterapportering, ol.

·       Opplysninger relatert til innholdet i henvendelser og annen kommunikasjon, slik som e-post, brev, SMS, ol.

·       Andre opplysninger som er nødvendige for at Skolen skal kunne oppfylle sine lovpålagte plikter.

·       Historikk om bruken av Skolens websider.

 

 

Eksempler på Behandlingsaktiviteter er:

·       Håndtere søknader om skoleplass og plass på skolefritidsordningen(SFO).

·       Formidle informasjon, nyheter og invitasjoner om for eksempel skolens løpende aktiviteter, månedsfester, samlinger, markeder, ol.

·       Administrere samtykker.

·       Utøve individuelle rettigheter som innsyn, korrigering av opplysninger, ol.

·       Varsle om endringer i Skolens tjenester eller avtalevilkår, som for eksempel betalingssatser eller åpningstider.

·       Besvare henvendelser og forespørsler relatert til Skolens tjenester, vilkår eller behandling av Personopplysninger.

·       Behandle eventuelle disiplinærsaker eller liknende.

·       Behandle eventuelle klager.

·       Andre aktiviteter som er nødvendige for at elevene skal få ivaretatt sin rett til opplæring innenfor trygge og gode rammer.

 

Alle Behandlingsaktiviteter har et lovlig Behandlingsgrunnlag, for eksempel:

·       Spesifikke krav i Opplæringsloven, Friskoleloven, Stiftelsesloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven og andre relevante lover med forskrifter.

·       Å overholde avtalen om plass på Skolen.

·       Eksplisitt samtykke.

·       Å overholde andre rettslige forpliktelser Skolen er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler forregnskapsmessige forhold.

·       Å ivareta Skolens berettigede interesser (forutsatt at Personers interesser ivaretas), for eksempel i forbindelse med å forsvare et rettskrav, å forhindre tap eller skader eller å forhindre handlinger som kan kompromittere Personers Personopplysninger.

 

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av Personopplysninger er av stor betydning for Skolen. Vi jobber kontinuerlig med å ivareta sikkerheten og beskytte Personopplysninger mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter, eksternt og internt. Våresikkerhetsrutiner omfatter adgangs og tilgangskontroll, beskyttelse av data, IT-systemer og infrastruktur, interne og eksterne nettverk samt kontorbygg og tekniske anlegg.

 

Lagringstid

Skolen oppbevarer Personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle Behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes opplysninger når et samtykke trekkes, en elev er ferdig på Skolen eller en avtale sies opp. Lovbestemte regler og andrerettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre Personopplysninger i lengre tid.

 

Som offentlig godkjent skole er vi forpliktet til å oppbevare opplysninger om elever som det senere kan være nødvendig å ha tilgang til. Dette gjelder opplysninger om at en Person har vært elev ved skolen, fravær, underveisvurderinger og sluttvurderinger, karakterer og saker om rettigheter og plikter til innhold og organisering av opplæringen.

 

Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta Skolens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

 

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

·       Trekke tilbake samtykket tilbehandlingsaktiviteter som er basert på samtykke.

·       Få innsyn i sine Personopplysninger.

·       Endre sine Personopplysninger.

·       Be om sletting av sine Personopplysninger.

·       Be om begrensning av, eller protestere mot behandling.

·       Be om overføring av sine Personopplysninger.

·       Avslutte avtaler i henhold til avtalensbestemmelser om oppsigelse.

 

Overføring av personopplysninger

Ingen eksterntredjepart kan bruke Personopplysninger til eget formål. Skolen kan utlevere Personopplysninger til Databehandlere som utfører tjenester for Skolen. Databehandlerne vil kun bruke Personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for Skolen. Forholdet til slike tredjepartsleverandører er regulert i Databehandleravtaler. Utlevering av Personopplysninger til offentlige organer forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk.

 

Skolen brukerfølgende:

·       Xledger – Medlemshåndtering og giverløsning

·       Wisweb – Elev og personalarkiv

·       Hatteland Solution – IKT

·       M51 - Nettsider

 

Bruk av informasjonskapsler

Skolen brukerinformasjonskapsler (cookies) og lignende teknologi på våre nettsider. Når du besøker www.bildoybibelskole.no kan det lagres informasjonskapsler på din datamaskin eller på mobiltelefonen. Informasjonskapslene hjelper oss til å finne ut hvilke deler av nettsidene våre som er de mest populære, hvilke sider som besøkes og hvor lenge de besøkes. Opplysningene brukes til analyser og utvikling slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre.

 

Klagerett

Dersom du mener at Skolensbehandling av Personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til Skolen direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

 

Endring av denne personvernerklæringen

Skolen forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen til enhver tid. Den nyeste og gjeldende versjonen av personvernerklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Skolensnettside eller på forespørsel.

Utleie

Visste du at du kan booke Bildøy til bryllup, selskap, konferanse og kurs? 

Les mer