Inntaksreglement

Generelt inntaksreglement for Bildøy bibelskole

§ 1 Bildøy Bibelskole har hele landet som inntaksområde.
§ 2 Du må fylle 18 år i løpet av det året du starter på bibelskolen.
§ 3 Inntak skjer fortløpende til det godkjente antall for linjen er fylt opp. Internasjonal har egne søknadsfrister.
§ 4Utenlandske søkere må:
     a. Ha lovlig oppholdstillatelse for hele skoleåret.
      b. Dokumentere ferdigheter i norsk på nivå B2.
      c. Det totale antallet studenter fra land utenfor EØS kan ikke overskride 10% av skolens godkjente elevtall, jfr forskrift til voksenopplæringsloven kapittel 4§ 4-1.
§ 5 Klagerett. Den som har mottatt svar på søknad om inntak, har rett på å klage på vedtaket etter forvaltningsloven kap 4 om klage på enkeltvedtak. Klagen sendes til skolen. Klager på vedtak kan rettes til skolen innen tre uker fra søkeren har mottatt vedtaket, jfr forvaltningsloven §28-29 om enkeltvedtak og klagefrister.

Særskilte vilkår for Tjeneste

§ 6 Studentene må ha skaffet praksisplass før opptak.

Særskilte vilkår for Internasjonal

§ 7 Søknadsfrist

 1. Skolen har to inntaksrunder til internasjonal.
  a. Førsteinntak har søknadsfrist 1.november.
  b. Andre inntaksrunde er for alle søknader som kommer inn etter 1.november. Her vil inntak skje fortløpende.
 2. Ved søknader etter skolestart må skolen ta en individuell vurdering om det er mulig å ta opp studenter ut fra hensyn knyttet til utenlandsoppholdet og om det er mulig å oppnå kompetanse etter læreplanene. I den grad inntak vurderes å være praktisk, pedagogisk og økonomisk både mulig og forsvarlig, vil inntaket avsluttes nest siste skoledag før 2. oktober.

§ 8 Særskilte vilkår for inntak

 1. Særskilte vilkår.
  a. Alle søkere må vurderes å være praktisk og psykisk i stand til å bo og til å stå i en kristen tjeneste sammen med andre studenter i en fremmed kultur over en lengre periode. Vurderingen av om vilkåret er oppfylt baseres på søkerens egenvurdering i forbindelse med søknaden, vurdering fra referansepersoner etc. Søkere som vurderes til å ikke være i stand til dette kan få tilbud om plass ved andre linjer ved skolen hvis det er ledig plass og de generelle vilkårene er oppfylt.
  b. Utenlandske søkere som trenger visum til utplasseringslandene, må selv ha skaffet dette til skolestart. Studenter som er tatt opp på linja under forutsetning av å skaffevisum, men som ikke har skaffet det til skolestart vil miste skoleplassen – eventuelt få tilbud om plass på en annen linje på skolen hvis det skulle være ledig. (Disse vil rangere etter de ordinære søkerne til disse linjene i samme inntaksrunde.)

§ 9 Prioriteringer ved inntak

Ved større søkning enn det skolen/linja har kapasitet til å ta imot, vil søkere prioriteres etter følgende rekkefølge:

 1. Ferdigheter i relevante språk (særlig engelsk og spansk) knyttet til utplasseringsoppholdene. Søkere prioriteres etter:
  a. De som er i stand til å kommunisere greit (jfr egenvurdering) på minst ett fremmedspråk (særlig spansk og engelsk).
  b. De som er i stand til å kommunisere på ett fremmedspråk (spansk eller engelsk).
  c. De som ikke er i stand til å kommunisere på spansk eller engelsk, men som likevel vurderes å oppfylle kravet i § 2 (om å være i praktisk stand til å bo og stå i en kristen tjeneste i utplasseringslandene).
 2. Kjønnsfordeling. Skolen vil ved opptak sørge for å unngå en veldig skjev fordeling mellom gutter og jenter. Dersom allerede opptatte elever utgjør mer enn 75 % av ett kjønn, prioriteres søknader fra det andre kjønnet, fram til fordelingen er minst 25 % av hvert kjønn.
 3. Søknadstidspunkt. Når søkere står likt etter punkt 1) og 2), vil de først mottatte søknadene prioriteres først.
 4. Loddtrekning. Hvis flere søkere står likt etter punkt 3 brukes loddtrekning til å prioritere mellom disse.

§ 10 Venteliste

Når det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, vil de søkerne som ikke får plass bli satt på venteliste i prioritertrekkefølge etter § 3. Venteliste som oppstår etter første inntaksrunde vil rangere foran søkere som kommer innen fristen 1. februar. Disse søkerne vil også rangeres etter § 3 og foran søkere som kommer etter fristen. Søkere etterfristen som tilfredsstiller inntakskravene, vil bli rangert i den rekkefølgen søknadene mottas.


   

Utleie

Visste du at du kan booke Bildøy til bryllup, selskap, konferanse og kurs? 

Les mer