Inntaksreglement

Gjeldende fra skoleåret 24/25, vedtatt i styret september 2023

§ 1 Bildøy Bibelskole har hele landet som inntaksområde.

§ 2 Du skal ha fylt 18 år i løpet av det året du starter på bibelskolen.

§ 3 Inntak starter 1. oktober og skjer fortløpende etter det, til det godkjente antall for linjen er fylt opp. Internasjonal har egne vilkår for inntak, se § 12–15.

§ 4 Utenlandske søkere må:

a. Ha lovlig oppholdstillatelse for hele skoleåret.
b. Dokumentere ferdigheter i norsk på nivå B2.
c. Det totale antallet studenter fra land utenfor EØS kan ikke overskride 10% av skolens godkjente elevtall, jfr. forskrift til Privatskoleloven kapittel 6A, kapittel 4 § 4-1.

§ 5 Militærtjeneste

Den som ved tilbud om studieplass, er innkalt til militærtjeneste gjennom skoleåret, kan ikke takke ja til skoleplass.

§ 6 Venteliste

Dersom det er flere søkere enn det linjene har kapasitet til å ta inn, vil de søkerne som ikke får plass, bli satt på venteliste på den ønskede linjen. Søkere vil bli rangert i den rekkefølgen søknadene mottas.

§ 7 Inntak etter skolestart

Inntak for hvert skoleår avsluttes 30. september.

§ 8 Klagerett og angrerett.

a) Den som har mottatt svar på søknad om inntak, har rett på å klage på vedtaket etter forvaltningsloven kap. 4 om klage på enkeltvedtak. Klagen sendes til skolen. Klager på vedtak kan rettes til skolen innen tre uker fra søkeren har mottatt vedtaket, jfr. forvaltningsloven § 28–29 om enkeltvedtak og klagefrister.

b) Den som har inngått avtale om skoleplass har 14 dagers angrefrist. Dersom en student trekker seg fra avtalen etter angrefristen, tilfaller innbetalt administrasjonsgebyr skolen.

Særskilte vilkår for Tjeneste (§ 9–11):

§ 9 Praksisplass

Studentene må ha skaffet praksisplass før inntak, og kunne fremlegge dokumentasjon på dette, på skolens skjema.

§ 10 Kompetanse

Søkere må ha 1 år på bibelskole, eller tilsvarende kompetanse som vilkår for inntak.

§ 11 Særskilte vilkår

Alle søkere må vurderes å være praktisk og psykisk i stand til å kunne samhandle og gjennomføre praksis med ulike mennesker på et praksissted. Vurderingen av om vilkåret er oppfylt baseres på søkerens egenvurdering i forbindelse med søknaden, og vurdering fra referansepersoner.

Særskilte vilkår for Internasjonal (§ 12–15):

§ 12 Søknadsfrist

1. Skolen har en inntaksrunde til internasjonal

a. Søknadsfrist 1. desember.

b. Søkere som kommer etter 1. desember, har fortløpende inntak, i tråd med § 15.

2. Ved søknader etter skolestart må skolen ta en individuell vurdering om det er mulig å ta opp studenter ut fra hensyn knyttet til utenlandsoppholdet og om det er mulig å oppnå kompetansemålene etter læreplanene.

§ 13 Særskilte vilkår for inntak

a. Alle søkere må vurderes å være praktisk og psykisk i stand til å bo og til å stå i en kristen tjeneste sammen med andre studenter i en fremmed kultur over en lengre periode. Vurderingen av om vilkåret er oppfylt baseres på søkerens egenvurdering i forbindelse med søknaden, og vurdering fra referansepersoner. Søkere som vurderes til å ikke være i stand til dette kan få tilbud om plass ved andre linjer ved skolen hvis det er ledig plass og de generelle vilkårene er oppfylt.

b. Utenlandske søkere som trenger visum til utplasseringslandene, må selv ha skaffet dette til skolestart. Studenter som ikke har skaffet visum til skolestart vil miste skoleplassen – eventuelt få tilbud om plass på en annen linje på skolen hvis det skulle være ledig. (Disse vil rangere etter de ordinære søkerne til disse linjene i samme inntaksrunde.)

§ 14 Prioriteringer ved inntak

Vedstørre søkning enn det linja har kapasitet til å ta imot, vil søkere prioriteres etter følgende rekkefølge:

1. Kjønnsfordeling. Skolen vil ved inntak unngå en veldig skjev fordeling mellom gutter og jenter. Dersom allerede inntatte studenter utgjør mer enn 2/3 av et kjønn, prioriteres søknader fra det andre kjønnet, fram til fordelingen er minst 1/3 av hvert kjønn.

2. Ferdigheter i relevante språk (særlig engelsk og spansk) knyttet til utplasseringsoppholdene. Søkere prioriteres etter:
a. De som er i stand til åkommunisere godt (jfr. egenvurdering) på minst ett fremmedspråk (særlig spansk og engelsk).
b. De som er i stand til å kommunisere noe på ett fremmedspråk (spansk eller engelsk).
c. De som ikke er i stand til å kommunisere på spansk eller engelsk, men som likevel vurderes å oppfylle kravet i § 12. pkt 3 (om å være i   praktiskstand til å bo og stå i en kristen tjeneste i utplasseringslandene).

3. Hvis flere søkere står likt etter §14, punkt 2 brukes tidspunkt for mottatt søknad til å prioritere mellom disse.

§ 15 Venteliste

Søkere som ikke får plass etter opptaket 1.desember, men som vurderes videre, settes på venteliste i prioritert rekkefølge – etter paragraf 12–14. Nye søkere etter inntaksrunden vurderes fortløpende sammen med dem på ventelisten. Helhetsvurdering av søkere går foran tidspunkt for mottatt søknad, men begge tas hensyn til i vurderingen.

     

Utleie

Visste du at du kan booke Bildøy til bryllup, selskap, konferanse og kurs? 

Les mer