Inntaksreglement

 • 1. Det er en forutsetning for inntak at studentene vil rette seg etter reglene for skolen.
 • 2. Skolen har hele landet som inntaksområde.*
 • 3. Inntak betinges av følgende vilkår: Aldersgrense 18 år.
 • 4. Ved oversøkning gjelder følgende prioriteringer:
  a) Tilknytning; tilsatte eller tillitsvalgte i organisasjon, menighet eller trossamfunn tilknyttet skolen.
  b) Kontinuitet; søkere til andreårets studieprogram som
  • har fullført et av førsteårets studieprogrammer eller tilsvarende.
  • har en kristen bekjennelse.
  • har dokumentert erfaring med kristent arbeid.
  c) Kjønnsfordeling; jevn fordeling mellom kvinner og menn.
  d) Internat; søker som også søker internatplass.
  e) Interesse; dokumentert interesse.
  f) Søketidspunkt.
 • 5. Søknad skjer ved hjelp av elektronisk søknadsskjema som finnes på skolens hjemmeside (www.bildoybibelskole.no).
 • 6. Inntak eller avslag på plass skjer etter hvert som søknadspapirene er komplette, fra 1. januar for det kommende skoleåret.
 • 7. Rektor er ansvarlig for inntak eller avslag på plass, på grunnlag av inntaksreglene.
 • 8. Avgjørelse om inntak eller avslag på plass er enkeltvedtak ut fra Forvaltningsloven §2. Klageretten fremgår av Forvaltningslovens Kap. VI. Departementet v/ Fylkesmannen er klageinstans.
  Vedtatt av skolestyret 19 04 10, gjeldende fra 01 07 10. Ref. Møtebok 2 av 19.04.10, sak 19/10. * Skolen er også åpen for studenter fra andre land som kan følge undervisningen på norsk. Studenten bør ha fullført nivå B1-1 ved Folkeuniversitetets Språkskole eller tilsvarende (se nivåbeskrivelser s. 26 på
  http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf

  ). Ref. Skolens godkjenning fra UDIR av 15.12.2006 samt
  Voksenopplæringsloven
  kap 4 og Forskrift.